Các tiêu chí lựa chọn

1.    Tính sáng tạo (40% tổng số điểm):
-    Sáng tạo trong kinh doanh: là các hoạt động đổi mới về sản phẩm, dịch vụ, cải tiến trang thiết bị, máy móc, công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Các hoạt động làm gia tăng giá trị của sản phẩm trong chuỗi giá trị. Những hoạt động thay đổi về phương pháp, cách thức tiếp thị, quảng cáo, truyền thông quảng bá, thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
-    Sáng tạo về mặt xã hội: là những thay đổi tạo ra sự gia tăng giá trị về mặt xã hội như hỗ trợ người khuyết tật, nhóm dân tộc thiểu số, hoặc tạo ra những mô hình liên kết hợp tác sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau.
-    Sáng tạo thân thiện với môi trường: là những hoạt động đổi mới nhằm hạn chế tác động đến môi trường trong quy trình sản xuất kinh doanh như cải tiến trong việc tiết kiệm nguyên - nhiên liệu, tài nguyên, sử dụng các sản phẩm tái chế, sản phẩm an toàn môi trường và sức khỏe người tiêu dùng thay cho các sản phẩm độc hại truyền thống.

2.    Tính khả thi/ năng lực của doanh nghiệp (25% tổng số điểm): là khả năng biến ý tưởng, sáng kiến thành hiện thực của các doanh nghiệp. Các yếu tố khả thi được xem xét đến là: khả thi về kỹ thuật, khả thi về nguồn lực thực hiện (nhân lực, vật lực, tài chính), khả thi về tiến độ thực hiện và khả thi trong công tác quản lý vận hành.

3.    Tính bền vững sáng kiến (15% tổng số điểm): là khả năng doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì thực hiện sáng kiến sau khi nguồn tài trợ của Chương trình kết thúc.

4.    Khả năng nhân rộng (10% tổng số điểm): là khả năng áp dụng rộng rãi của các đề xuất sáng kiến tại các địa phương khác nhau sau khi đưa sáng kiến triển khai thực tế.

5.    Giá trị bổ sung (10% tổng số điểm): các giá trị bổ sung được hiểu là lợi ích gián tiếp mà đề xuất sáng kiến mang lại cho cộng đồng, địa phương nơi thực hiện sáng kiến. Cụ thể, trong Chương trình này giá trị bổ sung được hiểu là các sáng kiến do phụ nữ hoặc người dân tộc đề xuất, thực hiện; các sáng kiến giải quyết việc làm cho các đối tượng yếu thế; các sáng kiến ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu, lao động địa phương.

Từ khóa Google:
Các tiêu chí lựa chọn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo - Dự án Phát triển DNNVV tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ: Lầu 2, số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3821822 - 0299.3828829, Fax: 0299.3626261

Facebook: www.facebook.com/soctrangsme

Website: doanhnghiepsangtao.soctrangsme.vn - Email: doanhnghiepsangtao@soctrangsme.vn